Artikel 1 – Identificatie van Chocolatier Deduytschaever

1. BV Chocolatier Deduytschaever, met zetel te 9000 GENT, aan de Mageleinestraat 2, met ondernemingsnummer 0740 989 532 en BTW-nummer BE0740 989 532, is een detailhandel in ambachtelijke chocolade en aanverwante producten.

2. In de mate in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar “chocolatier Deduytschaever” of “we” moet worden begrepen BV Chocolatier Deduytschaever, zoals voormeld.

Chocolatier Deduytschaever kan per e-mail gecontacteerd worden op info@deduytschaever.be.

Artikel 2 – toepassing van de algemene voorwaarden

1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten en diensten in de winkel van Chocolatier Deduytschaever, via de website www.deduytschaever.be of via de webshop van Chocolatier Deduytschaever.

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Chocolatier Deduytschaever en de klant, tenzij uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden werden overeengekomen dewelke voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

2. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Chocolatier Deduytschaever en de klant. Door het plaatsen van een bestelling via de website www.deduytschaever.be of via de webshop van Chocolatier Deduytschaever erkent de klant kennis genomen te hebben van én in te stemmen met huidige algemene voorwaarden.

3. In de mate dat de eigen algemene voorwaarden van de klant onverenigbaar zouden zijn met huidige algemene voorwaarden, aanvaardt de klant dat de eigen algemene voorwaarden buiten toepassing dienen te worden gelaten.

Er kan enkel middels uitdrukkelijke, schriftelijke én ondertekende overeenkomst afgeweken worden van één of meer bedingen van huidige algemene voorwaarden.

4. de algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geconsulteerd worden via www.deduytschaever.be, evenals de privacy-verklaring en de cookieverklaring van Chocolatier Deduytschaever.

Artikel 3 – over de wijze van totstandkoming van overeenkomsten

1. Indien na contactname via de website www.deduytschaever.be of op enige andere wijze een offerte wordt opgemaakt door Chocolatier Deduytschaever, dan blijft deze offerte geldig gedurende 30 kalenderdagen na mededeling ervan, waarna de offerte louter nog een informatieve waarde zal hebben.

Chocolatier Deduytschaever is slechts gebonden door een offerte na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding ervan binnen de voormelde termijn.

Er kan slechts sprake zijn van een overeenkomst tussen Chocolatier Deduytschaever en de klant, indien de aanvaarding betrekking heeft op alle aspecten van de offerte, behoudens indien uitdrukkelijk voorafgaandelijk een afwijking van bepaalde punten van de offerte werd overeengekomen.

2. Indien na de aanvaarding van een offerte nog een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zou worden opgemaakt, zijn de bepalingen van deze afzonderlijke overeenkomst determinerend voor de onderlinge rechtsverhouding tussen Chocolatier Deduytschaever en de klant.

3. Bij verkoop via de webshop van Chocolatier Deduytschaever geldt het aanbod slechts tot zolang de voorraad in de webshop strekt, waarbij Chocolatier Deduytschaever zich het recht voorbehoud om het aanbod in de webshop eenzijdig te wijzigen.

De klant kan zich voor de toekomst bijgevolg niet beroepen op een eventueel eerder aanbod in de webshop van Chocolatier Deduytschaever. Evenmin kan de klant zich steunen op de gebeurlijke voorraad van een bepaald product in de fysieke winkels van Chocolatier Deduytschaever, dit ten einde de verkoop via de webshop af te dwingen.

4. Een bestelling via de webshop is slechts definitief, na ontvangst van een orderbevestiging door Chocolatier Deduytschaever.

Gebeurlijke wijzigingen van een geplaatste bestelling zijn in principe niet meer mogelijk, behoudens mits schriftelijke bevestiging door Chocolatier Deduytschaever.

Ingeval de klant een vergissing zou hebben begaan bij het plaatsen van een bestelling, dient de klant onverwijld contact op te nemen met Chocolatier Deduytschaever, ten einde de bestelling -voor zoveel als nog mogelijk- te wijzigen of te annuleren.

5. Chocolatier Deduytschaever aanvaardt slechts bestellingen die kunnen worden uitgevoerd binnen België, behoudens indien dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Indien na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat de klant de overeenkomst buiten het Belgische grondgebied wenst te laten uitvoeren, behoudt Chocolatier Deduytschaever zich dan ook het recht voor om de bestelling te annuleren, dan wel de levering in het buitenland te weigeren.

Artikel 4 – affichering van prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten (vb. verzendingskosten, …), tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld of anders overeengekomen.

Artikel 5 – over de wijze van uitvoering van de overeenkomsten

uitvoering van een bestelling of overeenkomst, na ontvangst van de betaling door de klant, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Zodra de klant een bestelling plaatst via de webshop of op enigerlei andere wijze, en deze bestelling wordt aanvaard door Chocolatier Deduytschaever, ontstaat er in hoofde van de klant een onmiddellijke betalingsverbintenis t.a.v. Chocolatier Deduytschaever.

Betaling kan geschieden op het adres van de maatschappelijke zetel te 9000 GENT, aan de Mageleinestraat 2 of -mits bestelling via de webshop- op één van de op de website weergegeven betalingswijzen.

Indien de bestelling geschiedt op factuur, is de factuur betaalbaar binnen dertig dagen na ontvangst van deze factuur, tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur.

3. De door Chocolatier Deduytschaever opgegeven uitvoeringstermijn is slechts informatief, zodat een gebeurlijke overschrijding van deze uitvoeringstermijn geen recht op schadevergoeding of enigerlei andere compensatie kan doen ontstaan.

Chocolatier Deduytschaever verbindt zich er evenwel toe om stipt te communiceren, indien een opgegeven uitvoeringstermijn niet haalbaar zou blijken, waarna in onderling overleg met de klant een aangepaste uitvoeringstermijn kan worden overeengekomen.

4. Levering van de door de klant bestelde diensten of producten is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk zo werd overeengekomen, dan wel indien dit bij het aanbod uitdrukkelijk als een mogelijkheid werd vermeld.

In principe dienen de bestelde diensten of producten dan ook door de klant te worden afgehaald op het adres van de maatschappelijke zetel te 9000 Gent, aan de Mageleinestraat 2, rekening houdend met de door Chocolatier Deduytschaever vermelde openingsuren.

De kostprijs voor levering of verzending wordt steeds voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling kenbaar gemaakt aan de klant.

5. Ingeval een overeenkomst door Chocolatier Deduytschaever of de klant ingevolge overmacht in de blijvende onmogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren, heeft elke partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren, mits omstandige opgave van de redenen dewelke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

Geen van de betrokken partijen heeft in voorkomend geval recht op enige schadevergoeding.

6. Chocolatier Deduytschaever behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen en dergelijke meer.

7. Gelet op de aard van de door Chocolatier Deduytschaever aangeboden diensten en ambachtelijke producten, is het -behoudens ingeval van overmacht, zie punt 3- niet mogelijk een bestelling nog te annuleren, nadat reeds aanvang werd genomen met de uitvoering ervan (zie artikel VI.53, eerste lid, 1°, 3° en 4° van het Wetboek Economische Recht)

Voor eventuele aanpassingen van een geplaatste bestelling, wordt verwezen naar artikel 3, punt 4 van huidige algemene overeenkomsten.

8. Indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Chocolatier Deduytschaever bepaalde meerwerken dient uit te voeren, in aanvulling of ingevolge wijziging van de initiële overeenkomst, dan kunnen voormelde meerwerken niet geacht worden begrepen te liggen in de met de klant overeengekomen vaste prijs.

Meerwerken worden aan de gebruikelijke tarieven en kostprijs door Chocolatier Deduytschaever in rekening gebracht.

Er kan sprake zijn van meerwerken, indien volgende omstandigheden zich voordoen:

a) uitbreiding of wijziging van de bestelling of van een ontwerp, nadat de bestelling reeds werd geplaatst

b) wensen of verwachtingen van de klant, die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst onvoldoende duidelijk aan Chocolatier Deduytschaever kenbaar waren gemaakt

c) gebrekkige medewerking van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst, dit wanneer deze medewerking vereist is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren

Artikel 6 –factuurprotest en laattijdige betaling

1. Eventuele opmerkingen met betrekking tot de facturatie of de uitvoering van de overeenkomst door Chocolatier Deduytschaever dienen uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende zending worden overgemaakt op het adres van de maatschappelijke zetel van Chocolatier Deduytschaever.

Zichtbare gebreken aan de door Chocolatier Deduytschaever geleverde goederen of diensten, dienen door de klant evenwel binnen de 24u na levering schriftelijk te worden gemeld via info@deduytschaever.be.

2. Bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen voormelde termijnen wordt de klant geacht de factuur en/of de door Chocolatier Deduytschaever geleverde goederen of diensten integraal te hebben aanvaard en goedgekeurd.

3. Bij vertraging in de betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand.

Tevens zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met een schadevergoeding van 15%, met een minimum van 250 euro, boven de intresten en kosten, indien een factuur zonder ernstige reden onbetaald blijft na verloop van meer dan dertig dagen na de factuurdatum.

4. Voor het geval een buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van een factuur noodzakelijk zou blijken, is de klant tevens gehouden tot betaling van alle bijkomende kosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding).

5. Chocolatier Deduytschaever bedingt uitdrukkelijk de hoofdelijke en ondeelbare gehoudenheid van de klanten tot betaling van de facturen, dit indien een bestelling gezamenlijk door meerdere klanten wordt geplaatst.

Artikel 7 - contractuele aansprakelijkheid

1. Chocolatier Deduytschaever benadrukt slechts gehouden te zijn tot een middelenverbintenis, dit zowel voor wat betreft de voorstelling van de producten in de webshop en op de website, als voor wat betreft de uitvoering van bestellingen.

Eventuele materiële vergissingen (vb. typfouten, manifest onjuist beeldmateriaal, …) kunnen geenszins tot de contractuele aansprakelijkheid van Chocolatier Deduytschaever aanleiding geven.

2. Indien voor de levering van een bestelling op verzoek van de klant gebruik wordt gemaakt van een externe koerierdienst (vb. BPost, Post NL, …), dan draagt Chocolatier Deduytschaever geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van de bestelling, zodra de bestelling het atelier zal hebben verlaten.

Chocolatier Deduytschaever kan evenmin verantwoordelijkheid dragen voor een eventuele vertraging in de levering door toedoen van de externe koerierdienst.

De keuze voor een externe koerierdienst vindt bijgevolg steeds plaats op eigen risico van de klant, rekening houdend met de aard van de door Chocolatier Deduytschaever aangeboden diensten en producten.

3. Indien de klant verkiest om de bestelling af te halen op het adres van de maatschappelijke zetel van Chocolatier Deduytschaever, dan wel indien het door de klant gekozen adres van levering impliceert dat de bestelling aldaar door de klant moet worden opgehaald, kan Chocolatier Deduytschaever geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor een wijziging in de kwaliteit van de bestelling, indien de klant de bestelling laattijdig ophaalt.

Hoewel Chocolatier Deduytschaever de nodige inspanningen levert om de kwaliteit van de bestelling gedurende het transport te waarborgen, heeft Chocolatier Deduytschaever immers geen vat op de externe omstandigheden waarin een bestelling gebeurlijk zou worden bewaard in afwachting van afhaling.

Hetzelfde geldt indien een levering op het door de klant opgegeven leveringsadres niet onmiddellijk in ontvangst kan worden genomen en om die reden op een later tijdstip opnieuw op het leveringsadres zou worden aangeboden.

4. Chocolatier Deduytschaever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij de klant, die het gevolg is van allergische reacties of voedingsintoleranties.

Hoewel Chocolatier Deduytschaever zich inspant om de klant nauwgezet te informeren nopens de aanwezigheid van eventuele allergenen, komt het aan de klant zelf toe om bij een gekende allergie -in geval van twijfel- vooraf bijkomende informatie in te winnen bij Chocolatier Deduytschaever.

5. Chocolatier Deduytschaever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade dewelke de klant zou ondervinden bij het bezoeken van de website www.deduytschaever.be , dan wel bij het gebruik van de webshop.

Chocolatier Deduytschaever levert de nodige inspanningen om een veilige omgeving te voorzien, zonder dat schade ten gevolge van acties door derden evenwel recht kan doen ontstaan op een schadevergoeding lastens Chocolatier Deduytschaever.

6. Chocolatier Deduytschaever is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Chocolatier Deduytschaever oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Chocolatier Deduytschaever de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Chocolatier Deduytschaever en de eigenaars van deze sites.

7. De aansprakelijkheid van Chocolatier Deduytschaever blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling of het project van de klant.

De klant vrijwaart Chocolatier Deduytschaever voor elke vordering van derden dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, ook na de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 8 – herroepingsrecht van de consument

1. Hoger werd reeds opgemerkt dat de klant-consument in beginsel geen aanspraak kan maken op de bedenktermijn van 14 kalenderdagen na het plaatsen van een bestelling via de webshop of via de website www.deduytschaever.be.

Chocolatier Deduytschaever wijst immers op het feit dat de aangeboden ambachtelijke producten in essentie voedingswaren betreffen, dewelke onder de uitzondering van artikel VI.53, eerste lid, 4° van het Wetboek Economische Recht ressorteren.

Terwijl het wettelijk voorziene herroepingsrecht evenmin van toepassing is op gepersonaliseerde bestellingen, dewelke volgens specificaties van de consument werden vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke bestemd zijn (zie artikel VI.53, eerste lid, 3° van het Wetboek Economische Recht).

2. Voor alle andere producten of diensten die als dusdanig niet onder de wettelijke uitzonderingsregeling vallen, en die via de webshop en/of website werden besteld, kan de klant-consument wel een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen na levering of afhaling laten gelden, zonder opgave van redenen.

Gebeurlijke retourkosten zijn evenwel steeds ten laste van de klant-consument.

3. Indien geretourneerde goederen zich niet in een onberispelijke staat bevinden, dan wel indien deze zich niet in de originele verpakking bevinden, komt het herroepingsrecht van de klant-consument te vervallen.

Artikel 9 – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Chocolatier Deduytschaever verzamelt en bewaart bepaalde persoonlijke gegevens, die door de klant worden verstrekt door het gebruik van de website, e-mail, webshop, …

Voor de wijze waarop deze persoonsinformatie wordt verwerkt, alsook voor wat betreft de rechten die de klant in dit kader kan laten gelden, verwijst Chocolatier Deduytschaever naar de privacy-verklaring.

Artikel 10 – bescherming van intellectuele eigendom

1. Alle teksten, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van Chocolatier Deduytschaever en zijn beschermd door het auteursrecht.

Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden.

2. De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Chocolatier Deduytschaever behoudt zich niettemin het recht voor om gepersonaliseerde bestellingen en/of op maat gemaakte producten te gebruiken als referentie, dan wel in het kader van de promotie van Chocolatier Deduytschaever.

Artikel 11 – wijziging van de algemene voorwaarden

1. Chocolatier Deduytschaever behoudt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Chocolatier Deduytschaever brengt de klant schriftelijk op de hoogte van de gewijzigde algemene voorwaarden, dit in de mate deze wijziging gebeurt gedurende de uitvoering van een overeenkomst, waarna de klant binnen een termijn van veertien dagen diens gebeurlijke opmerkingen met betrekking tot de gewijzigde algemene voorwaarden dient te laten gelden.

Bij gebrek aan opmerkingen binnen voormelde termijn wordt de klant geacht definitief te hebben ingestemd met de gewijzigde algemene voorwaarden en wordt de klant voor de toekomst geacht gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden, zulks conform artikel 2 van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 12 – toepasselijk recht en geschillen

1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht.

Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken Oost-Vlaanderen, Gent, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Gent.

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

2. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot Chocolatier Deduytschaever te 9000 Gent, Mageleinestraat 2 of via e-mail op info@deduytschaever.be.